Stanovy Rybářského spolku Buštěhrad

Čl. 1

 Název a sídlo

Název : Rybářský spolek Buštěhrad

strana třetí 

 

Sídlo : Zahradní 640/15, 273 43 Buštěhrad

Rybářský spolek Buštěhrad (dále jen Spolek),  je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník.

 

Čl. 2

Charakter Spolku

Spolek je samosprávným a dobrovolným společenstvím občanů, v němž se spojili zastánci  ochrany přírody a sportovního rybolovu k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti.  

Čl. 3

Základní účely a cíle Spolku

 1. 1) Sportovní rybolov a chov ryb.
 2. 2) Ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí.
 3. 3) Údržba, ochrana a využívání pronajatých rybníků v k.ú. Buštěhrad v rámci svěřených kompetencí (sportovní rybolov, ochrana vod a živočichů, chov ryb). 
 4. 4) Volnočasová a zájmová práce s dětmi a mládeží v oblasti rybaření, ochrany přírody a životního prostředí. 
 5. 5) Podílení se na zlepšování kulturního života občanů města Buštěhrad popularizaci ochrany přírody a rybářského sportu. 
 6. 6) Spolupráce s obdobně zaměřenými zájmovými spolky a organizacemi. 

 

Čl. 4

Členství

1)  Získání členství 

 1. a) Na základě písemné přihlášky adresované spolku, po projednání a schválení členskou schůzí 
 2. b) O členství může žádat osoba, která dosáhla plnoletosti, účastnit se může i osoba nezletilá, pouze však pod dohledem dospělého člena Spolku. 
 3. c) O členství může žádat jen současný nebo bývalý občan s trvalým pobytem v Buštěhradě. 
 4. d) Mládež může být organizována od 10 let a to pod vedením určeného člena.

strana čtvrtá 

 

 1. e) Čestné členství udělené po návrhu některého z členů Spolku a schváleného členskou schůzí osobě, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku. Čestný člen má stejná práva jako ostatní členové Spolku. Nemá právo hlasovací.
 2. f) Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

2) Zánik členství 

 1. a) Úmrtím člena 
 2. b) Vystoupením člena 
 3. c) Zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku a to,  pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení.
 4. d) Vyloučení člena pro neodpracování stanoveného počtu brigádních hodin nebo hrubé porušení stanov. 
 5. e) Rozhodnutí o vyloučení nebo zrušení členství se zasílá písemně vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů, nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

 

3) Seznam členů

 1. a) Seznam členů Spolku je veřejně přístupný u předsedy spolku. 
 2. b) Správu seznamu, zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda Spolku, nebo jím pověřený statutární zástupce, při vzniku nebo zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů vůči Spolku

1) Členové mají právo: 

 1. a) Účastnit se na členských schůzích projednání všech otázek týkajících se Spolku a hlasovat o nich. Dále požadovat a dostat vysvětlení záležitostí spolku, které jsou předmětem jednání členské schůze. 
 2. b) Volit a být voleni do orgánů Spolku. 
 3. c) Obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Spolku. 

strana pátá 

 

 1. d) Využívat výhod členů Spolku.
 2. e) Účastnit se akcí pořádaných Spolkem. 
 3. f) Vystoupit ze Spolku. 

2) Členové mají povinnost: 

 1. a) Dodržovat obecně závazné právní předpisy. 
 2. b) Řídit se Stanovami a dalšími předpisy Spolku a plnit povinnosti uložené orgány Spolku. 
 3. c) Aktivně přispívat ke stálému zlepšování činnosti Spolku. 
 4. d) Dbát o zvýšenou ochranu životního prostředí. 
 5. e) Odpovědně vykonávat svěřené funkce, do nichž byli zvoleni. 
 6. f) Řádně a včas platit členské příspěvky.  
 7. g) Odpracovat stanovený počet  brigádních hodin. 

 

Čl. 6

Orgány Spolku

1) Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

a) Členská schůze 

b) Výbor spolku - statutární orgán 

c) Kontrolor

 

2) Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Členská schůze se schází nejméně 1x ročně, nejpozději do konce měsíce března běžného roku. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 15 dní předem ústně, písemně nebo elektronicky (formou mailu).  Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů Spolku. Zápisy z členské schůze jsou archivovány u předsedy spolku. 

 

Členská schůze zejména: 

1) Volí a odvolává kontrolora, předsedu a výbor spolku, který je volen na pět let. 

strana šestá 

 

2) Mění, projednává, upravuje a schvaluje Stanovy, Rybářský řád a interní předpisy. 

3) Projednává a schvaluje plán činnosti na běžný rok. 

4) Stanoví výši členského příspěvku, termín a způsob jeho placení. 

5) Stanoví výši počtu brigádnických hodin.

6)  Rozhoduje o získání nebo zániku členství.  

7) Rozhoduje o zrušení Spolku. 

8) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Statutární orgán svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. 

9) Rozhodnutí  členské schůze je přijato  pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. 

10) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze,  lze zařadit na pořad schůze jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

 

3) Výbor- statutární orgán 

1) Výbor je statutárním orgánem spolku a skládá se z: 

a) předseda

b) hospodář

 c) pokladník

2) Předseda spolku, hospodář a pokladník, jako statutární orgán spolku jsou oprávněni za  spolek jednat ve všech věcech samostatně.

3) Funkční období výboru je 5 let 

 

 4) Kontrolní orgán

1)  Kontrolním orgánem spolku je kontrolor. 

2) Kontrolor je kontrolním orgánem spolku, který je oprávněn kontrolovat činnost spolku a výboru. 

3) Funkční období kontrolora je 5 let 

4) Interním předpisem může být upravena činnost jednotlivých členů výboru a kontrolora.

 

strana sedmá

Čl. 7

Hospodaření Spolku

1) Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, případnými dary od fyzických nebo právnických osob či získanými granty a prodejem ryb. Zisk z činnosti spolku vynakládá výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku, řádně podložený účetními doklady. Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

2) Majetek Spolku je řádně evidován, hospodář Spolku je odpovědný za hospodárné nakládaní s majetkem.

3) S výsledky hospodaření seznamuje výbor Spolku členy spolku na každé výroční schůzi. 

4) V případě fůze spolku je nástupnickým spolkem jen takový spolek, který má podobné  základní účely a cíle spolku. 

5) V případě zrušení Spolku rozhoduje soud, a jeho majetek lze použít jen k veřejně prospěšným cílům. Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.   

Čl. 8

Způsobilost Spolku a jeho organizačních složek k právním úkonům, jejich jednání a zastupování.

 Spolek: 

1) Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

2) Může nabývat práv a zavazovat se, pokud to není v rozporu s plněním úkolů podle těchto Stanov a v rozporu se zájmy Spolku. 

3) Jménem Spolku jednají ve všech věcech předseda, jednatel (hospodář) a pokladník. Každý z nich je oprávněn jednat jménem Spolku, nebo v otázkách spojených s fungováním spolku, samostatně. 

4) Předseda spolku může na základě plné moci pověřit k jednání a rozhodování jménem Spolku ostatní členy výboru, případně další členy spolku. Plná moc musí být písemná s vymezením rozsahu a doby oprávnění k jednání a ověřená ostatními členy statutárního orgánu. 

 Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi dne  28. 11.2015

 

 

- - - O  usnesení členské schůze  dle návrhu  bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze stanov spolku a zákona, je 21 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 % přítomných hlasů, tj.  24 hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh byl schválen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

strana osmá 

 

 

b) k bodu č. 3. programu jednání: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

- - - Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí členská schůze rozhodl a schválila výbor spolku ve složení : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

předseda výboru : Jiří Kaiml, nar. 20. 8. 1952, bytem Buštěhrad, Nad Rybníčkem 102  - - - 

pokladník : Karel Špimr, nar. 3. 1. 1956, bytem Buštěhrad, Palackého 53   - - - - - - - - - - - -

hospodář : Roman Dědič, nar. 1. 1: 1967, bytem Buštěhrad, Zahradní 640   - - - - - - - - - - - 

 

 

III.

- - - Na základě shora uvedených zjištění a v souladu s ustanovením § 70 a § 70a not. řádu  prohlašuji, že předmětná rozhodnutí a právní jednání byla řádně sjednána a přijata v souladu s příslušnými ustanoveními zákon  i ustanoveními stanov spolku  a  zároveň  byly  splněny předpoklady zápisu do veřejného rejstříku.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

- - - O těchto rozhodnutích  členské schůze Rybářského spolku Buštěhrad  byl tento notářský zápis sepsán, předsedou  členské schůze a zapisovatelem   přečten, jimi schválen a přede mnou na znamení souhlasu podepsán.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: