Stanovy


Stanovy Rybářského spolku Buštěhrad


Článek 1

Název a sídlo

Název : Rybářský spolek Buštěhrad

Sídlo : Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad

Spolku bylo přiděleno IČ: 26998548

Datová schránka: 7h6mvei

e-mail: info@rybaribustehrad.eu

web: https://www.rybaribustehrad.eu/

Působnost spolku na území České republiky.

Rybářský spolek Buštěhrad (dále jen Spolek), je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace členů za účelem naplňování společných zájmů, uvedených v Čl. 3 těchto stanov. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Charakter Spolku

Spolek je samosprávným a dobrovolným společenstvím občanů, v němž se spojili zastánci ochrany přírody a sportovního rybolovu k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v této oblasti.

Článek 3

Základní účely a cíle Spolku

a) Ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí.

b) Údržba, ochrana a využívání pronajatých rybníků v k.ú. Buštěhrad v rámci svěřených kompetencí (rybníkářství).

c) Volnočasová a zájmová práce s dětmi a mládeží v oblasti rybaření, ochrany přírody a životního prostředí.

d) Podílení se na zlepšování kulturního života občanů města Buštěhrad popularizaci ochrany přírody a rybářského sportu.

e) Spolupráce s obdobně zaměřenými zájmovými spolky a organizacemi.

Článek 4

1.Členství

a) Členství ve spolku je dobrovolné, váže se na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

b) Získáním členství vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit všechny povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

c) Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

d) Členové spolku neručí za jeho dluhy.

2. Získání členství

a) Na základě písemné přihlášky adresované spolku, po projednání a schválení členskou schůzí.

b) Je-li rozhodnuto o přijetí, zaplacením stanoveného zápisného a členského příspěvku.

c) O členství může žádat osoba, která dosáhla plnoletosti.

d) O členství může žádat občan s trvalým pobytem v Buštěhradě.

e) Mládež může být organizována od 10 let a to pod vedením určeného člena.

f) Čestné členství udělené po návrhu některého z členů Spolku a schváleného členskou schůzí osobě, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti spolku. Čestný člen má stejná práva jako ostatní členové Spolku. Nemá právo hlasovací.

g) Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

3. Zánik členství

a) Úmrtím člena.

b) Vystoupením člena.

c) Zrušením členství pro nezaplacení členského příspěvku .

d) Vyloučení člena pro neodpracování stanoveného počtu brigádních hodin nebo hrubé porušení stanov.

e) Rozhodnutí o vyloučení nebo zrušení členství se zasílá písemně vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště uvedenou v seznamu členů, nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

4. Seznam členů

a) Seznam členů Spolku je uložen u předsedy a jednatele pro interní potřeby spolku.

b) Správu seznamu, zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda Spolku, nebo jím pověřený statutární zástupce, při vzniku nebo zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je též uložen na webu spolku v soukromé části , jež je přístupna pouze členům a splňuje veškeré náležitosti ochrany osobních údajů GDPR

Článek 5

Práva a povinnosti členů vůči Spolku

1. Členové mají právo:

a) Účastnit se na členských schůzích projednání všech otázek týkajících se Spolku a hlasovat o nich. Dále požadovat a dostat vysvětlení záležitostí spolku, které jsou předmětem jednání členské schůze.

b) Volit a být voleni do orgánů Spolku.

c) Obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Spolku.

d) Využívat výhod členů Spolku.

e) Účastnit se akcí pořádaných Spolkem.

f) Vystoupit ze Spolku.

2. Členové mají povinnost:

a) Dodržovat obecně závazné právní předpisy.

b) Řídit se Stanovami a dalšími předpisy Spolku a plnit povinnosti uložené orgány Spolku.

c) Aktivně přispívat ke stálému zlepšování činnosti Spolku.

d) Dbát o zvýšenou ochranu životního prostředí.

e) Odpovědně vykonávat svěřené funkce do nichž byli zvoleni.

f) Hlásit statutárnímu orgánu změny k údajům, které uvedli v GDPR.

g) Nejpozději do 15. ledna odevzdat řádně vyplněný a podepsaný úlovkový lístek.

h) Zaplatit členský příspěvek nejpozději do 30.dubna, pokud se tak nestane členství zaniká.

i) Odpracovat stanovený počet brigádních hodin

j) Bez zbytečného prodlení hlásit zjištěné škody na rybnících nebo stavbách s nimi souvisejících statutárnímu orgánu spolku nebo na město Buštěhrad.

Článek 6.

Orgány Spolku

1. Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

a) Členská schůze

b) Statutární orgán

c) Výbor spolku

d) Kontrolní komise

2. Členská schůze

Nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze. Členská schůze se schází nejméně 1x ročně, nejpozději do konce měsíce března běžného roku. Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 15 dní předem ústně, písemně nebo elektronicky (formou mailu). Členská schůze je schopna se usnášet a rozhodovat, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů Spolku. Zápisy z členské schůze jsou archivovány u předsedy spolku, dle platných předpisů GDPR.

Členská schůze zejména:

a) Volí a odvolává kontrolní komisi, předsedu a výbor spolku, který je volen na pět let.

b) Mění, projednává, upravuje a schvaluje Stanovy, Pravidla Rybolovu a směrnice.

c) Projednává a schvaluje plán činnosti na běžný rok.

d) Stanoví výši členského příspěvku a způsob jeho placení.

e) Stanoví výši počtu brigádnických hodin.

f) Rozhoduje o získání nebo zániku členství.

g) Rozhoduje o zrušení Spolku.

h) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Statutární orgán svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku.

i) Rozhodnutí členské schůze je přijato pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

j) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze zařadit na pořad schůze jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

3. Statutární orgán

Statutární orgán je kolektivní a tvoří ho:

Předseda, jednatel a pokladník jako statutární orgán spolku jsou oprávněni jednat za spolek ve všech věcech i samostatně.

4. Výbor

a) Výbor je výkonným orgánem spolku, řídí činnost spolku v mezidobí mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

b) Výbor má sedm členů. Na ustavující schůzi výboru členové výboru zvolí ze svého středu předsedu, jednatele, pokladníka a další 4 členy výboru. Funkční období členů výboru je pětileté. Předseda, jednatel a pokladník tvoří statutární orgán, ostatní členové nikoliv.

c) Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, že tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. Pokud se jedná o neodkladné rozhodnutí, můžou se členové výboru vyjádřit formou mailu, jejichž rozhodnutí se bude archivovat u předsedy spolku. Na jednání výboru je zvána i kontrolní komise (alespoň 1 z členů), jež mají na zasedání výboru pouze poradní hlas.

d) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

e) Do působnosti výboru náleží rozhodování o všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůzi či jiným orgánům.

f) Jakékoliv právní úkony výboru, které se uskutečňují v písemné formě podepisuje za spolek předseda, jednatel nebo pokladník, a to každý z nich i samostatně.

g) Výbor může na základě plné moci pověřit zastupováním spolku i jiné fyzické nebo právnické osoby.

5. Kontrolní orgán

a) Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise, která je volena členskou schůzí spolku a to z členů spolku, kteří však nesmějí být současně statutárním orgánem.

b) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat činnost spolku a výboru.

c) Kontrolní komise je tří členná a její funkční období je 5 let.

d) Zvolení členové si zvolí předsedu kontrolní komise, kterého pak schválí statutární orgán.

Článek 7

Hospodaření Spolku

a) Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí, případnými dary od fyzických nebo právnických osob či získanými granty a prodejem ryb. Zisk z činnosti spolku vynakládá výhradně pro spolkovou činnost včetně správy spolku, řádně podložený účetními doklady. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

b) Majetek Spolku je řádně evidován, výbor Spolku je odpovědný za hospodárné nakládání s majetkem.

c) S výsledky hospodaření seznamuje výbor Spolku členy spolku na každé výroční schůzi.

d) V případě fúze spolku je nástupnickým spolkem jen takový spolek, který má podobné základní účely a cíle spolku.

e) V případě zrušení Spolku rozhoduje soud, a jeho majetek lze použít jen k veřejně prospěšným cílům. Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

Článek 8

Způsobilost Spolku a jeho organizačních složek k právním úkonům, jejich jednání a zastupování.

Spolek:

a) Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese majetkovou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

b) Může nabývat práv a zavazovat se, pokud to není v rozporu s plněním úkolů podle těchto Stanov a v rozporu se zájmy Spolku.

c) Jménem Spolku jednají ve všech věcech předseda, jednatel a pokladník. Každý z nich je oprávněn jednat jménem Spolku, nebo v otázkách spojených s fungováním spolku i samostatně.

d) Předseda spolku může na základě plné moci pověřit k jednání a rozhodování jménem Spolku ostatní členy výboru, případně další členy spolku. Plná moc musí být písemná s vymezením rozsahu a doby oprávnění k jednání a ověřená ostatními členy statutárního orgánu.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

a) Tyto stanovy nahrazují Stanovy Rybářského spolku Buštěhrad, se sídlem v Buštěhradě ze dne 22. února 2020.

b) Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí spolku konanou 10.2.2024


Stanovy jsou platné od 10.2.2024