Pravidla rybolovu


Rybářský spolek Buštěhrad

Lov ryb a další aktivity členů spolku v rybářském revíru by měly být v souladu s ustanoveními zákona č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých dalších zákonů a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., dále stanovami Rybářského spolku Buštěhrad a těmito Pravidly rybolovu.

1. Doby hájení:

a) od 1. ledna do 15. června - candát obecný, štika obecná

b) od 1. září do 31. prosince - úhoř

c) celoročně hájení - všechny druhy jeseterů, jelec jesen a všechny původní druhy raků, perlorodka říční, škeble a obojživelníci

2. Zákaz přivlastňování ryb, nedosahující nejmenší stanovené délky:

a) amur bílý 60 cm

b) kapr obecný 45 cm

c) candát obecný 50 cm

d) úhoř říční 70 cm

e) lín obecný 30 cm

f) štika obecná 70 cm

g) jelec tloušť 30 cm

kapr o délce 65 cm a vyšší se vrací vodě, o úlovku se provede zápis v Záznamu o úlovcích s uvedením délky a písmeny V.V. (vrácen vodě),

délka ryby se měří podél těla od vrcholu rypce po konec nejdelších paprsků ocasní ploutve.

při ulovení jesetera nebo koi kapra se zapíše míra a okamžitě se vrátí vodě (V.V.)

3. Lov ryb:

3.1. Lov na položenou nebo plavanou

a) při lovu na položenou nebo plavanou se použijí nejvýše 2 pruty, na každém prutu mohou být nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky

b) lov na srkačku (návazce pevně spojené s krmítkem) je zakázán,

c) při lovu na rybičku nebo její část může být použit jeden návazec s jedním nebo dvěma jednoháčky. Nástražní rybku nebo její část lze použít jen v období od 16.června do 31.prosince. Jako nástražní rybka se nesmí použít ryby lososovité, úhoř, chráněné druhy ryb a ryby nedosahující nejmenší lovné délky, dále pak střevlička východní a slunečnice pestrá.

3.2. Lov přívlačí

a) při lovu přívlačí se použije 1 prut, který je při lovu držen v ruce - jiný prut není nastražen, lov spočívá v aktivním vedení nástrahy vodním prostředím.

3.3. Lov čeřínkováním

a) při lovu čeřínkováním za účelem získání nástražních rybek se použije jedna vodorovná síť, jejíž plocha nepřevyšuje 1 m2, tento lov nelze kombinovat s lovem na prut

b) čeřínkování je povoleno v období 16. června - 31. prosince.

4. Povinnosti osoby provádějící lov (lovící)

a) při lovu ryb je lovící povinen mít u sebe oprávnění k lovu, podběrák, pean nebo jiný vyprošťovač háčků, míru ke zjištění délky ryby,

b) lov ryb a vnadění provádět jen ze břehu

c) zákaz vnadit boilies

d) na lovném místě a v revíru udržovat pořádek, neodhazovat odpadky do vody a po ukončení lovu po sobě uklidit případné odpadky (týká se i nedopalků cigaret)

e) předložit na požádání oprávnění k lovu pověřenému členovi nebo členům výboru spolku

f) při zjištění ekologické nebo majetkové újmy hlásit tuto skutečnost policii nebo hasičům


5. Zacházení s ulovenými rybami

a) při vylovování ryby je lovící povinen s ní zacházet šetrně a v případě větší ryby použít podběrák,

b) rybu, která se vrací zpět vodě je potřeba uvolnit z háčku co nejšetrněji, pokud možno ve vodě, pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno návazec odstřihnout (odříznout) a rybu bez prodlení vrátit do vody

c) ponechanou rybu bez prodlení uložit do vezírku nebo omráčit a usmrtit. Je zakázáno ryby tahat po břehu a nešetrně s nimi zacházet.

6. Denní doby lovu:

a) v měsíci lednu, únoru, březnu, říjnu, listopadu a prosinci od 5.00 do 22.00 hodin,

b) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4.00 do 24.00 hodin

c) výbor spolku může na přechodnou dobu změnit dobu lovu, nebo lov ryb v revíru zakázat

d) počet současně lovících je omezen na 15 mimo společných akcí

7. Hostování při lovu:

a) při společném lovu s nečlenem spolku (hostem), je za něj lovící odpovědný, aby lov probíhal v souladu s pravidly rybolovu, každý pak chytá jen na jeden prut

b) lov přívlačí je vyloučen, host všechny úlovky vrací vodě.

8. Úlovky:

a) každý lovící si smí ponechat v kalendářním týdnu 2 ks. ušlechtilé ryby s omezením odst. b),

b) ročně si smí lovící ponechat:

Kapr – 15 ks

Candát – 1 ks

Štika – 1 ks

Amur – 2 ks

Lín – 5 ks

Úhoř – 2 ks

c) ostatní druhy ryb, vyjma v pravidlech rybolovu uvedených hájených a nedosahujících nejmenší lovné délky, lze ponechat bez omezení.


9. Záznam o úlovcích:

a) zaplacením členského příspěvku získává člen nárok na povolenku

b) ulovenou rybu, kterou si lovící ponechá je povinen neprodleně zapsat do Záznamu o úlovcích, který slouží zároveň jako povolenka k lovu

c) zapisují se ryby uvedené v části II., bod a) – g), ostatní se nezapisují.

10. Brigády

a) členové jejichž věk je 65 let a více mají povinnost odpracovat na brigádách 4h za rok

b) v odůvodněných případech rozhoduje statutární orgán o možnosti brigádnické hodiny zaplatit nebo je prominout

11. Porušení pravidel rybolovu:

a) lehčí porušení pravidel rybolovu může na místě řešit pověřený člen/členové spolku , případně členové výboru spolku.

b) hrubé porušení pravidel rybolovu bude s viníkem řešeno na jednání výboru nebo členské schůzi

12. Úprava pravidel rybolovu směrnicí:

a) Pravidla rybolovu mohou být upravena směrnicí.

b) směrnice je nadřazena "Pravidlům rybolovu", která upřesňuje, upravuje, mění, vytváří a ruší po dobu její platnosti.

c) Směrnice je tvořena výborem a schvalována statutárním orgánem, na členské schůzi je pak oznámena členům.


Pravidla rybolovu byla schválena Výroční členskou schůzí dne 10.2.2024


- nahrazují Rybářský řád z 22.2.2020